تفاهم نامه همکاری با اداره کل پست استان قزوین

به منظور توسعه سکوی تجارت الکترونیک شرکت ملی پست (ستاپ) از طریق انعقاد قرارداد با پارک علم و فناوری و به منظور شناسایی، ارزیابی و آموزش واحدهای فناور در حوزه کسب و کار الکترونیک جهت همکاری و توسعه و بهره برداری از امکانات سکوی تجارت الکترونیک شرکت ملی پست، تفاهم‌نامه ای فیما بین طرفین منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، هدف از انعقاد این تفاهم نامه شناسایی و ارزیابی واحدهای فناور فعال در حوزه کسب و کار الکترونیک با شرایط مورد نظر شرکت ملی پست و همچنین نظارت و پایش عملکرد آنها مطابق اهداف ترسیم شده شرکت ملی پست و در صورت نیاز ارائه آموزش­های مورد نظر آنها به مدت 5 سال منعقد گردیده است.
زبان سایت »