تفاهم نامه با شتابگرملی(چشمه نور ایران)

به منظور ایجاد و گسترش همکاری‏های پژوهشی، فناوری و آموزشی فیمابین، تفاهم‏نامه ای بین پارک علم و فناوری قزوین و طرح شتابگرملی(چشمه نور ایران) به امضاء رسید.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، تلاش در راستای ایجاد و توسعه کاربران، ایجاد بستر در راستای استفاده از تمام ظرفیت های قانونی پارک در پیشبرد طرح، شناسایی و برقراری ارتباط بین صنایع استان قزوین و طرح با هدف رفع نیاز طرفین و همکاری مشترک در خصوص تاسیس مرکز نوآوری چشمه نور ایران از اهداف مهم این تفاهم نامه می باشد.  
زبان سایت »