بیست و هشتمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضا در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌های مصوب سفر دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه و  آخرین وضعیت زیست بوم نوآوری استان قزوین بررسی شد.

در ادامه جلسه راه اندازی شعب کانون شکوفایی خلاقیت پارک در کلیه شهرستان‌ها با محوریت دانشگاه دارای ظرفیت در آن شهرستان بررسی و راه اندازی مراکز رشد اقماری در دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی در شهرستان آبیک و دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در شهرستان بوئین زهرا بررسی شد.

در ادمه اعضا با پذیرش شرکت طب گستر تریتا و شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(به صورت مشروط)موافقت کردند.

اعضا همچنین با خروج شرکت نانو دانش کاسپین از پارک موافقت کردند.

زبان سایت »