بیست و نهمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

بیست و نهمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری قزوین  در سالن شهید اسکندری نژاد پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه با پذیرش شرکت کیمیا پژوهش ماهان، آئین‌نامه اجرایی حمایت از موسسات مستقر، آئین‌نامه استقرار هسته‌ها، واحدهای فناور و موسسات، تفویض اختیار پذیرش شرکت‌های خدماتی به کمیته پذیرش شرکت‌های خدماتی، راه‌اندازی شعب کانون شکوفایی خلاقیت پارک در شهرستان‌ها و راه‌اندازی مراکز رشد اقماری پارک علم و فناوری قزوین در شهرستان آبیک و شهرستان بوئین زهرا موافقت گردید و با پذیرش شرکت مازندالکتریک ماهان موافقت نگردید.

زبان سایت »