برگزاری نخستین جلسه ارتقای زیرساخت های خدمات الکترونیک پارک علم وفناوری قزوین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، هدف از برگزاری این جلسات ارتقای خدمات الکترونیک پارک علم و فناوری در تمامی حوزه های ممکن می باشد که نخستین جلسه با حضور همکاران ستادی پارک علم و فناوری و شرکت دانش بنیان توسعه سیستم های آرمانی برگزار شد. در این جلسه مهندس سررشته داری مدیرعامل شرکت توضیحاتی را در زمینه طرح پیشنهادی خود به اعضا ارائه نمودند. واحدهایی که در این طرح پیشنهادی قرار خواهند گرفت شامل: پذیرش و استقرار ، نظارت و ارزیابی ، مالی، امنیت و حراست فیزیکی، مشاوره و آموزش و روابط عمومی و اطلاع رسانی خواهند بود. در ادامه این جلسه همکاران به بیان نظرات کارشناسی و الزامات اجرای طرح پرداختند.
زبان سایت »