برگزاری سمینار آشنایی با روش های عارضه یابی سریع

در راستای راه اندازی مرکز خدمات تخصصی کسب و کار پارک علم وفناوری قزوین سمینار آشنایی عارضه یابی سریع برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این سمینار دکتر یوسفلی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به ارائه توضیحاتی در خصوص طرح عارضه یابی ملی  و سابقه اجرای آن در کشور پرداخت.

یوسفلی گفت: طرح عارضه یابی در ایران بر اساس مدل EFQM اجراشد که البته مدل بومی آن با افزودن بخش هایی به مدل جهانی تکمیل گردید.این مدل شامل دو بخش اصلی است: توانمندسازها و نتایج، در مدل EFQM اگر بتوانیم علت را بیابیم و آن برطرف کنیم عارضه برطرف خواهد شد، بدین صورت که شاخص هایی را در حوزه نتایج اندازه گیری می کنیم و با تحلیل شاخص ها به علت های بروز عارضه ها دست می یابیم.

ایشان نقطه شروع تغییر و تحول در سازمان را شناخت درست وضع موجود دانست و اولین گام برای توسعه ظرفیت های مدیریت و اصلاح عملکرد سازمانی را بحث عارضه یابی مطرح کرد.

 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی در خصوص تشکیل شرکتی که خدمات تخصصی کسب و کار را به واحد های فناور پارک بدهد نیز گفت: در این حوزه باید دخالت حداقلی شرکت ها را داشته باشیم چرا که شرکت های کوچک و نوپا عمدتا تخصصی در  زمینه تجازی سازی ندارند.

زبان سایت »