برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول قیمت گذاری محصولات و خدمات

به منظور آشنایی واحدهای فناور با شیوه های قیمت گذاری دوره آموزشی اصول قیمت گذاری در 4 جلسه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین در ادامه برگزاری دوره های توانمند سازی واحد های فناوری جلسه چهارم و پایانی دوره قیمت گذاری محصولات و خدمات با تدریس علیرضا فریدونی سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور برگزار گردید.

دکتر فریدونی با توجه به نیاز واحدهای فناور به آشنایی با اصول قیمت گذاری با بیان مثال های عینی و تئوری های مربوطه به تشریح این مباحث پرداختند.

 
زبان سایت »