برگزاری جلسه ارائه گزارش روند پیشرفت واحدهای فناور دوره رشد مقدماتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین در جلسه ارائه گزارش روند پیشرفت واحدهای فناور دوره رشد مقدماتی با حضور سرپرست مرکز رشد جامع استان و مدیران واحدهای فناور مستقر حاضرین به ارائه گزارش روند پیشرفت اقدامات و عملکرد خود پرداختند. در این جلسه در خلال گزارش واحدهای فناور از روند پیشرفت کاری خود سرپرست مرکز نیز به بیان پیشنهادات و راهکارهای خود می پرداختند.

زبان سایت »