برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری

با حضور اعضای شورای مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین با پذیرش 2 واحد فناور جدید موافقت شد و تمدید مدت استقرار واحدهای فناور متقاضی نیز بررسی گردید به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی پارک علم وفناوری قزوین بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری با دستور بررسی پذیرش 2 واحد فناور و درخواست تمدید مدت قرارداد 3 واحد متقاضی برگزار شد در ابتدای این جسله مهندس نیکونژاد کارشناس پذیرش مرکز رشد به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته پذیرش پارک علم وفناوری قزوین پرداخت و در ادامه نیز به در خواست های رسیده به شورا از سوی واحدهای فناور به شرح ذیلپرداخته شد.
  • با درخواست تمدید دوره رشد شرکتهای زرین ریز سامانه های الکترونیکی، کیمیاپژوهش ماهان و عرش گسترآرشام به مدت یک سال موافقت گردید.
  • درخواست پذیرش شرکت پرتوسازان رویان کاسپین با طرح میکروسکوپ موبایلی و شرکت فناوران کهن شیمی رسام با طرح تولید پروتئین از ضایعات زیستی بررسی و به اتفاق آرا مورد موافقت واقع گردید .
 شورا همچنین به بررسی و بازبینی آیین نامه پرداخت تسهیلات پرداخت و مقرر شد اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آیین نامه جدید در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.
زبان سایت »