برگزاری بیستمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین

بیستمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین در روز دوشنبه 11/04/97 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه بنا به مصوبات قبلی شورا مبنی بر ارائه گزارش عملکرد یکی از شرکتهای مستقر در بخش موسسات در هر جلسه، سرکار خانم مهندس عبدالحسینی به ارائه گزارش فعالیت شرکت دانش محور البرز از بدو تاسیس تا کنون پرداختند. ایشان امکانات، تجهیزات، توانمندیها و ظرفیت های این شرکت را معرفی کردند و به موانع پیش روی توسعه فعالیت شرکت اشاره نمودند. مقرر گردید پس از افزودن مواردی نظیر حجم سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جهت ارائه گزارش به ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی گردند.

در ادامه درخواست پذیرش شرکت آب آرا قزوین از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در موسسات مورد بررسی قرار گرفت. آقای مهندس زرآبادی به معرفی شرکت و ظرفیتهای موجود در آن به منظور ورود به موسسات اشاره نمودند. و موضوع مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. با توجه به وجود ظرفیت کارآفرینی مناسب در این مجموعه و رشد چشمگیر شرکت طی سه سال اخیر به اتفاق آرا با پذیرش شرکت در بخش موسسات موافقت گردید.

در ادامه درخواست پذیرش، شرکت صنایع روشنایی رساشید پایا مورد بررسی قرار گرفت. آقای مهندس عرشیها به معرفی شرکت پرداخته و به بیان پروژه های انجام شده و در دست اقدام اشاره نمودند. با توجه به وجود ظرفیت های مناسب در شرکت جهت توسعه، اشتغال و کارآفرینی مقرر گردید طی بازه ای شرکت در دوره رشد استقرار داشته باشد تا پس از تکمیل اطلاعات در زمینه تحلیل رقبا، افزایش سهم بازار و گردش مالی، درخواست پذیرش ایشان در موسسات در جلسات آتی شورای پارک مورد بررسی قرار گیرد.

زبان سایت »