بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر  پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر پسندیده به منظور آشنایی با ساختار پارک علم و فناوری و مراکز رشد از پارک علم و فناوری استان بازدید کردند. ایشان در این بازدید از روند فعالیت های پارک علم و فناوری قزوین، وضعیت واحدهای فناور مستقر و محصولاتشان آگاه شدند. در ادامه دکتر پسندیده با حضور در محل واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری از جمله: تام لوکوموتیو، آشکار پرتو پویا، زرین ریز سامانه و کیمیا پژوهش ماهان از نزدیک با روند فعالیت های ایشان آشنا شدند.
زبان سایت »