بازدید مدیرعامل آبفای قزوین از تونل ساز ماشین

داراب بیرنوندی مدیرعامل آبفای قزوین به همراه رئیس و معاون پارک علم و فناوری استان صبح روز سه شنبه 24 تیرماه99 از شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای فناور پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.
زبان سایت »