بازدید مدیران کل محیط زیست و دیوان محاسبات از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر حسن عباس نژاد مدیرکل محیط زیست و امیر خلیلیان مدیرکل دیوان محاسبات استان از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.
زبان سایت »