بازدید سرپرست معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان از پارک علم و فناوری قزوین

محمدمهدی امام جمعه سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی به همراه حمید کاریاب رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی از پارک علم و فناوری استان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن خوش آمدگویی به میهمانان به ارائه گزارشی از روند تفاهم نامه های موجود جهت احداث پردیس سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در محل پارک علم و فناوری استان پرداخت و از هماهنگی ها و مصوبات موجود در سطح وزیران دو وزارتخانه علوم با بهداشت جهت احداث پردیس سلامت در محل پارک های علم و فناوری خبر داد. همچنین با توجه به عدم تکمیل طرح جامع پارک‌ علم و فنّاوری استان مقرر گردید که با کمک دانشگاه علوم پزشکی این طرح تکمیل گردیده و به تصویب دو وزارت خانه علوم و بهداشت و همچنین مسئولین استانی برسد. در ادامه محمدمهدی امام جمعه عنوان کرد:با حضور مصطفی مافی جلسه ی هیات امنای داشگاه علوم پزشکی در محل دانشگاه انجام گردد تا ریاست دانشگاه علوم پزشکی و تمامی معاونین دانشگاه در جریان توانایی ها و خدمات پارک علم و فناوری در راستای کمک به فناوران و پژوهشگران جوان دانشگاه ها بخصوص دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرند. همچنین در راستای تحقق پردیس سلامت مقررگردید که کمیته ای مشتمل بر ریاست دانشگاه امام خمینی (ره)، ریاست دانشگاه علوم پزشکی، ریاست پارک علم و فناوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاون غذا و دارو ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، مدیر مرکز دانشگاه علوم پزشکی، و … ایجاد گردد. در پایان از شرکت های سلامت محور مستقر در پارک علم و فناوری استان و یال سلامت و فضاهای در نظر گرفته شده بابت پردیس سلامت بازدید به عمل آمد. انتهای پیام/* 981026
زبان سایت »