بازدید رئیس پارک علم وفناوری قزوین از هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین و دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور در غرفه پارک علم وفناوری قزوین حضور یافتند.
زبان سایت »