بازدید دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین از شرکت تام لوکوموتیوآریا

دکتریوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به همراه مهندس پیله ور مسئول امور موسسات از شرکت تام لوکوموتیوآریا بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛دراین بازدید ابتدا مطالبی پیرامون شرکت اعم از میزان رشد شرکت،تولید قطعات جدید و… توسط مهندس حبیب وند مدیرشرکت ارائه شد و سپس از خطوط تولید این شرکت بازدید به عمل آمد. شایان ذکر است ازقطعه جدید تولید شده در این شرکت بازدید به عمل آمد.
زبان سایت »