بازدید دانشگاه علمی کاربردی علوم فنون قزوین از پارک علم و فناوری

جمعی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی علوم فنون قزوین به منظور آشنایی با ساختار پارک علم وفناوری و مراکز رشد ، از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری استان قزوین، دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی علوم فنون از پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید کردند و با بخش‌های مختلف آن از جمله عملکرد واحدهای فناور، فرآیند حضور و پذیرش در پارک علم وفناوری آشنا شدند. در این بازدید، ابتدا مهندس لعلی کارشناس مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری، به معرفی پارک، واحدهای فناور، فعالیت های ایشان ، دورنما و رسالت پارک پرداخت. سپس دانشجویان از تعدادی واحدهای فناور مستقر بازدید کرده و با زمینه فعالیت آن ها آشنا شدند.
زبان سایت »