اولین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری تربیت مدرس برگزار شد

اولین نشست تخصصی مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری تربیت مدرس با حضور مدیران موسسات پارک‌های علم و فناوری کشور با هدف هم‌فزایی تعاملات و انتقال تجربه در امور موسسات پارک‌ها و شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود پارک‌های علم و فناوری کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، اولین نشست تخصصی مدیران موسسات پارکهای علم و فناوری کشور در پارک علم و فناوری تربیت مدرس با حضور مدیران موسسات پارک­های علم و فناوری کشور با اهداف:هم­افزایی تعاملات و انتقال تجربه در امور موسسات پارک­ها و شناخت ظرفیت­ ها و توانمندی­ های موجود پارک­های علم و فناوری کشور برگزار گردید.

 در این نشست دکتر کریمیان اقبال جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه موسسات و پارک­ها مطالبی را به اعضای نشست ارائه کرد.

و در پایان مدیران موسسات پارک­های علم و فناوری کشور از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری تربیت مدرس بازدید کردند.

زبان سایت »