انتصاب

درطی حکمی از سوی دکتریوسف گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین مهندس معصومه نیکونژاد به عنوان سرپرست مرکز رشد جامع پارک منصوب شد. همچنین دکتر یوسف گرجی در طی حکمی جداگانه مهندس حمیدرضاپیله ور را به عنوان مسئول امور موسسات پارک علم و فناوری قزوین منصوب کرد.
زبان سایت »