انتخاب رئیس پارک علم و فناوری قزوین به عنوان عضو هیئات امناء کانون کارآفرینی استان قزوین

طی حکمی از سوی عبدالمحمد زاهدی استاندار و رئیس هیات امناء کانون کارآفرینی استان قزوین، دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس پارک علم وفناوری قزوین به عنوان عضو هیئات امناء کانون کارآفرینی استان قزوین معرفی شد.
زبان سایت »