حمیدرضا پیله ور

نام حمیدرضا نام خانوادگی پیله ور
تلفن محل کار ۰۲۸-۳۳۶۹۷۲۰۰ داخلی محل کار ۳۰۵
پست الکترونیک h.pilevar@gmail.com
شرح وظایف

-تدوین آیین نامه های مرتبط با موسسات مستقر

-ظرفیت سنجی پذیرش در پارک

-پیش بینی احتیاجات واحدها در زمینه تجهیزات شبکه و اقدام در جهت تامین آنها

-مدیریت شبکه پارک