شورای پارک

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

شغل فعلی

یوسف گرجی مهلبانی

دکتری

معماری و شهرسازی

رئیس پارک علم و فناوری

علیرضا فریدونی

دکتری

اقتصاد

مدیر مرکز رشد و مسئول امور حوزه فناوری پارک علم و فناوری

علی فضلوی

دکتری

مهندسی اکتشاف معدن

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی کل کشور

سید ابوالحسن نائینی

دکتری

مهندسی عمران(پی و خاک)

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سید مهدی آبفروش پور فرد

کارشناسی

ادبیات

مدیر اداری و مالی پارک علم و فناوری

عباسعلی درافشانی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

مشاور استاندار

کریم افشار

دکتری

برق

رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین

 

وظایف شورای پارک

    1. تدوین سیاست­ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امناء

    2. تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فنّاوری در پارک

    3. تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فنّاوری و مراکز خدمات علمی و فنّاوری و دیگر مراکز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس