شورای پذیرش پارک علم و فناوری قزوین متشکل از 6 عضو می باشد که عبارتند از:

# نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت اجرایی سمت در شورا آدرس ایمیل
1 جعفر احمدی دکتری رئیس پارک علم و فناوری قزوین رئیس شورا njahmadi910@yahoo.com
2 پرویز اسدی دکتری معاون فناوری پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا asadi@eng.ikiu.ac.ir
3 حامد قربانی دکتری عضو هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا عضو شورا
4 علیرضا کشاورز قاسمی دکتری مشاور تجاری سازی پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا keshavarz41@yahoo.com
5 مجید قدیری دکتری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عضو شورا ghadieri@eng.ikiu.ac.ir
6 فضه الزهرا عبدالرزاقی کارشناسی ارشد سرپرست مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا
7 مجید آهنگریان دکتری رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین عضو شورا karfarma.qazvin@gmail.com
8 سبحان عطایی دکتری سرپرست امور موسسات پارک غلم و فناوری قزوین عضو شورا
9 مهدی ملایی کارشناسی ارشد رئیس اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری قزوین عضو شورا