شورای مراکز رشد

اولین نمایشگاه دریایی ایران با حمایت شورای عالی صنایع دریایی کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. این رویداد بزرگ دریایی با هدف یکپارچه سازی نمایشگاهها و همایش های دریایی کشور در راستای ارائه هرچه باشکوه تر توانمندی های داخلی و با حضور دست اندرکاران و فعالین دریایی کشور در کلیه […]