شرکت های دانش بنیان

تعداد :۳۱

شرکت محل استقرار سال دانش بنیانی نوع دانش بنیانی
امرداد صنعت جم (با مسئولیت محدود) پارک ۹۴/۷/۱۱ دانش بنیان نوپا
آشکار پرتو پویا ( بامسئولیت محدود) پارک ۹۵/۲/۱۸ دانش بنیان نوپا
بهره ور ماشین البرز (بامسئولیت محدود) پارک ۹۵/۵/۲۳ دانش بنیان صنعتی
تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص) پارک ۹۵/۹/۲۰ دانش بنیان صنعتی
دانش بنیان پردیس (سهامی خاص) پارک ۹۳/۱۰/۲۷ دانش بنیان نوپا
زرین ریز سامانه های الکترونیکی (مسئولیت محدود) پارک ۹۳/۸/۱۰ دانش بنیان نوپا
سامانه های کنترل دقیق (سهامی خاص) پارک ۹۳/۹/۳ تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
فن آوران البرز اندیشه (مسئولیت محدود) پارک ۹۳/۹/۳ دانش بنیان نوپا
فناوران فراصوت پژوه (سهامی خاص) پارک ۹۵/۹/۲۳ دانش بنیان نوپا
کیمیا پژوهش ماهان (سهامی خاص) پارک ۹۳/۱۰/۲۷ دانش بنیان نوپا
کیمیا گران موعود (سهامی خاص) پارک ۹۳/۹/۳ دانش بنیان نوپا
مازند الکتریک ماهان (سهامی خاص) پارک ۹۴/۷/۱۱ دانش بنیان نوپا
تام لوکوموتیو آریا پارک ۹۴/۷/۱۱ دانش بنیان صنعتی
رشد صنعت نیرو پارک ۹۳/۸/۱۰ تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
توسعه سیستم های آرمانی پارک ۹۵/۱۰/۲۲ دانش بنیان نوپا
پترو کیمیا ویژن پارک ۶/۱۰/۹۳ دانش بنیان نوپا
موج گستران پارس آب(سهامی خاص) پارک ۹۵/۸/۸ دانش بنیان نوپا
البرز ساب کول  (با مسئولیت محدود) شهرصنعتی ۹۳/۹/۳ دانش بنیان نوپا
اوژن الکترونیک آزما (سهامی خاص) شهرصنعتی ۹۵/۲/۱۸ تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
پیشرو بهینه پژوه (با مسئولیت محدود) شهرصنعتی ۹۳/۱۰/۶ دانش بنیان نوپا
صنایع شیمیائی لیا قزوین ( با مسئولیت محدود) شهرصنعتی ۹۴/۸/۹ تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
فرآوری داروئی ژلاتین حلال (سهامی خاص) شهرصنعتی ۹۵/۵/۲۳ دانش بنیان صنعتی
مهندسی و ساخت بیتابرین (سهامی خاص) شهرصنعتی ۹۲/۹/۳۰ تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان
نیلگون کیمیای بلورین(سهامی خاص) شهرصنعتی ۹۵/۸/۸ دانش بنیان نوپا
اسپاد سیستم زاگرس (بامسئولیت محدود) مرکز رشد دانشگاه ازاد قزوین ۹۳/۱۱/۱۸ دانش بنیان نوپا
آرمان گستر نوآور (بامسئولیت محدود) مرکز رشد دانشگاه ازاد قزوین ۹۴/۱۰/۱۹ دانش بنیان نوپا
آریا ایده پژوه قزوین (سهامی خاص) مرکز رشد دانشگاه ازاد قزوین ۹۴/۴/۱۳ دانش بنیان نوپا
سامانه ایمن گستر هوشمند (بامسئولیت محدود) مرکز رشد دانشگاه ازاد قزوین ۹۴/۵/۳۱ دانش بنیان نوپا
فناوری آزمایشگاهی ونداد فن گستر(مسئولیت محدود) مرکز رشد دانشگاه ازاد قزوین ۹۴/۳/۲ دانش بنیان نوپا
اطلس آب گستر سارینا (سهامی خاص) مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۴/۲/۲۲ دانش بنیان نوپا
الماس طب کاسپین (سهامی خاص) مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۳/۷/۱۶ دانش بنیان نوپا