شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای مستقر در پارک علم وفناوری قزوین می باشد که در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های TBM تونل سازی فعالیت دارد.