چارت سازمانی


رییس پارک علم وفناوری استان قزوین www.yousefgorji.ir


سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور

مدیر روابط عمو می و امور بین الملل

مهدی ملایی


کارشناس موسسات

مهدی لعلی


کارشناس مرکز رشد

معصومه نیکونژاد


کارشناس مرکز رشد

فضه الزهرا عبدالرزاقی


کارشناس مرکز رشد

ابوالفضل صدقی


کارشناس مرکز رشد

محسن باقری


مسئول دفتر

علیرضا میرمیران


سارا محمدنیا


کارشناس مالی

خدیجه قلی پور


کارشناس مالی

حسین ساوه


مسئول حراست