چارت سازمانی


رییس پارک علم وفناوری استان قزوین www.yousefgorji.ir


مدیر ادار ی و مالی

سرپرست حراست

سرپرست مرکز رشد

مسئول امور موسسات


کارشناس جذب و پذیرش واحدهای فناور

کارشناس مرکز رشد

کارشناس مالی

کارشناس مالی

کارشناس اداری


کارشناس امور موسسات

مسئول دفتر

کارشناس اداری

کارشناس عمرانی

کارشناس مرکز رشد