ثبت نام این دوره از طریق اداره کل ارتباطات و فناوری طالاعات و نظام صنفی رایانه ای استان صورت می پذیرد.