بیست و پنجمین جلسه شورای پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای شورا در سالن تشریفات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه با پذیرش شرکت اوژن الکترونیک که جزء شرکت های دانش بنیان تولیدی کشور است و در زمینه تولید وسایل الکترونیکی و ادوات