دکتر گرجی رئیس پارک علم وفناوری قزوین و دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور در غرفه پارک علم وفناوری قزوین حضور یافتند.