به اطلاع کلیه واحدهای فناور و همکاران محترم می رساند پهنای باند  اینترنت پارک علم و فناوری استان قزوین از ۱۴ مگابیت بر ثانیه به ۱۷ مگابیت بر ثانیه  افزایش یافت
امید است که این امر گامی مؤثر در جهت بهبود ارتقای علمی و فرهنگی پارک علم وفناوری استان باشد